/ny/Logo4.jpg


 

Kommunalvalg 16. november 2021

Præsentation af partierne til kommunalvalget

Vi lader her partierne have ordet. Med andre ord er præsentationen skrevet af partierne - ikke af avisen.
Se alle kandidaterne - klik her

 

 

A - Socialdemokratiet

/Valg2021/Valg Camilla Meyer valg 21.jpg
Camilla Meyer - borgmesterkandidat 
Velfærd Først!
 
FAXE I MORGEN kan blive bedre end i dag. Faxe kommune skal være Danmarks bedste kommune.
 
Socialdemokratiets vision kan samles under én overskrift: Velfærd Først!
 
Velfærd hviler på stærke solidariske principper og gælder alle. De med få ressourcer og vanskeligheder skal understøttes til et godt og værdigt liv. Velfungerende service til borgerne skal prioriteres højt.
 
Tryghed og velfærd er grundstenen i en velfungerende kommune.
 
Du skal føle dig tryg i din hverdag - kunne aflevere dine børn i dagtilbud med nok voksne og i kreative og udfordrende skoletilbud. Når du bliver ældre, og måske får behov for hjælp, skal vi støtte og levere en værdig pleje. Det kommunale sikkerhedsnet skal være stærkt – det skal gribe dig og dine nærmeste i svære situationer.
 
Nærhed til uddannelse
For mange unge kommer ikke videre i uddannelse efter folkeskolen. Uddannelse er essentielt for unges dagligdag og fremtid. Vi ønsker at etablere flere praktikpladser i samarbejde med erhvervslivet og et digitalt uddannelsessted i Faxe. Vi bakker initiativgruppen op i ønsket om en ny efterskole med fokus på håndværk og design i Håndværkerhøjskolens bygninger i Haslev, og vil arbejde aktivt for, at der søges midler til at understøtte dannelse af campus Haslev.
 
Nærhed til sundhed og behandling
Samtidig med at vi får nye supersygehuse, skal de nære sundhedstilbud styrkes. Så længe kvaliteten kan holdes bør sundhedstilbud tilbydes tæt på dig. Der er mange som bøvler med lang transport til udredning og opfølgning langt væk på et stort uoverskueligt sygehus. Selv om det er godt med supersygehuse og høj ekspertise, vil Socialdemokratiet også arbejde aktivt for at få et ”Nærhospital” til Faxe kommune. Du skal opleve nærhed i din behandling og at din transporttid mindskes. Vi skal som kommune sikre sammenhæng i dine indsatser og løfte kvaliteten i det nære sundhedsvæsen. Derfor ønsker vi et ”Nærhospital” etableret i tilknytning til vores velfungerende sundhedscenter.
 
Balance mellem by og land
Socialdemokratiet ønsker nærheden tilbage til lokalsamfundet. Vi vil have stærke lokalsamfund i en sammenhængende kommune med balance mellem by og land. Der skal være gode muligheder for at bo, arbejde og leve i alle dele af vores kommune. Vores bysamfund skal være levende med detailhandel og erhverv. Byer og landområder i Faxe kommune skal være aktive, grønne og attraktive. Om man er ung eller gammel, høj eller lav, skal Faxe kommune være det bedste sted at bo.
 
Vi skal have velfungerende digital infrastruktur samt offentlig transport, cykelstier og gode veje, der binder kommunen sammen og giver mulighed for pendling til uddannelse eller job. Vi er imod at anlægge en ny dyr omfartsvej i Haslev. De penge kan bruges bedre andre steder.
 
Kommunen er den største arbejdsplads og må gå forrest for en bæredygtig udvikling
 
Socialdemokratiet prioriterer den grønne omstilling og respektere natur og mennesker. Vi skal værne om miljøet og de små samfund.
 
For at visionerne kan lykkes skal vi kunne tiltrække nok arbejdskraft. Kommunen skal være kendt som en arbejdsplads med høj trivsel. Vi skal fokusere på muligheder, øge nærværet og genskabe energien hos de ansatte. Du skal som medarbejder føle dig hørt, set og anerkendt. Stabil styring og ledelse sikrer ro. Politiske aftaler hen over midten i byrådet og besluttet på et bredt grundlag giver tryghed for dig som medarbejder og borger.
 
FAXE I MORGEN kan blive bedre end i dag. Det en den udvikling jeg som borgmester vil stille mig i spidsen for og arbejde benhårdt på. Valget er dit – rigtig godt valg.
 

B - Radikale

De radikale har, ligesom alle andre partier fået tilbudt at præsentere sig i Haslev-Faxe Posten, men har ikke fremsendt en præseentation.
 

C -Konservative

/Valg2021/Valg Michael Christensen.jpg
Michael Christensen, borgmesterkandidat Det konservative Folkeparti
 
Mere frit valg for ældre
Jeg ønsker, at de kommunale velfærdsydelser til borgerne som f.eks. hjemmehjælp ikke kun bliver givet på ÉN måde, men på DIN måde. Med andre ord skal der være et større frit valg for den enkelte. Ønsker man kommunen som leverandør, vil jeg sikre bedst mulige kvalitet.
Ønsker man en privat leverandør, vil jeg sikre at der indgås aftaler med så mange leverandører som muligt. Aftaler som vel at mærke mindst skal leve op til den kvalitet, som kommunen tilbyder. Men også til den pris, som det rent faktisk koster kommunen.
 
Mere frihed for skolerne
Jeg ønsker størst mulige frihed for de enkelte lokale folkeskoler. Frihed for medarbejdere, elever, forældre, skolebestyrelser og skoleledere. Dermed tror jeg på, at vi skaber den bedste trivsel – både for elever og medarbejdere. Og med øget trivsel kan vi komme det høje fravær til livs og skabe øget motivation for at lære noget.
 
Og lad så medarbejdere og skoleledere fokusere på at skabe det gode undervisningsmiljø i samarbejde med forældre og skolebestyrelser.
 
Flere lokale uddannelsespladser
Der er brug for at få flere lokale uddannelsespladser til Faxe Kommune. Dels for at sikre, at vores unge vælger enten en gymnasial uddannelse eller gerne i højere grad en erhvervsrettet uddannelse. Og dels for at sikre, at vores virksomheder i fremtiden vil kunne finde den arbejdskraft, som de får brug for.
 
Jeg støtter tankerne om en håndværkerefterskole i Haslev som omdrejningspunkt for et iværksætter- og håndværkermiljø på den gamle Håndværkerhøjskole. Her vil skoleelever i hele kommunen kunne få rettet blikket mod en videre erhvervsmæssig uddannelse og gerne i samarbejde med det lokale erhvervsliv og håndværkermestre.
 
Lokale busser skal være gratis
Der er store administrative omkostninger forbundet med, at vores lokale busser kører med billetsystemer, og mange af vores lokale buspassagerer er alligevel ”gratis” passagerer f.eks. skoleelever, som kommunen i forvejen skal betale transporten for. Jeg ønsker i stedet at gøre de lokale busruter billetfri og gøre det muligt for alle at køre med.
 
Nyt byudviklingsområde øst for Haslev
Fra at være en rent ringvejsprojekt langs eksisterende boligområde, som jeg oprindeligt var imod, har dette projekt nu udviklet sig positivt til at blive et kombineret projekt med vej, byudvikling og rekreativt område. Jeg støtter derfor både i masterplan og budget 2022, at dette projekt fortsat undersøges nærmere, førend vi beslutter os endeligt og fastlægger en linjeføring. Der skal tages hensyn til natur, dyreliv, naboer og ikke mindst økonomi, men jeg føler mig også forpligtet til at håndtere problemstillingen med den gennemkørende trafik på f.eks. Bråbyvej og gøre en indsats for at anvise reelle alternativer.
 
Mere frit valg for vælgerne
Hvis man ønsker en anden borgmester end S eller V, vil jeg anbefale at stemme på mig. Jeg tilbyder ordentlighed og et bredt samarbejde i byrådet. Jeg har i den forgangne periode vist, at jeg kan samarbejde tillidsfuldt med alle partier i byrådet.
 
 

D - Nye Borgerlige

/Valg2021/Valg Pia Backquist.jpg
Nye Borgerliges spidskandidat: Pia Backquist
 
Opvækst og baggrund:
Mit navn er Pia Backquist og jeg er opvokset i Faxe, hvor mine forældre drev en selvstændig vognmandsvirksomhed. Tidligt blev jeg sat til at passe telefon og sende ture ud på kalderadioen. Ansvarlighed og prioritering blev opbygget.
 
Jeg er uddannet i Andelsbanken i Faxe. Flyttede til København, hvor jeg mødte min mand Ib.
 
I 16 år var jeg ansat inden for bank og forsikringsbranchen. Har yderligere en uddannelse som advokatsekretær og 6 år i Ishøj kommunes socialforvaltning.
 
I 2020 flyttede familien tilbage til Faxe kommune, hvor jeg bl.a. har været selvstændig i 8 år. De sidste 10 år har jeg arbejdet inden for industrien og i 2020 blev jeg i en alder af 59 år uddannet som industrioperatør.
 
Nye Borgerlige - de nye i klassen.
Jeg har ikke forudsætningerne for at lave et kommunalt budget med drift og anlæg, men jeg har viljen til at lære og modet til at samarbejde med de øvrige partier, for at få et mere borgernært og bedre velfærdssystem i Faxe kommune.
 
Det første møde.
Borgerne skal opleve, at Faxe kommune vil deres bedste, ikke så meget bureaukrati og tidsbestillinger – Væk med mistillid og unødvendige instanser.
 
Om du skal have udsted et pas, have en byggetilladelse, have dagpenge eller noget helt andet, så skal det være nemt og sagsbehandlingstiden skal være kort, og borger/virksomhed i fokus.
 
Tillid til personale
Sagsbehandlere/socialrådgiver, sosu, ingeniør, pædagog eller hvilken titel, som personale nu har, så medfølger der et ansvar, men også kompetencer til at leverer ud fra. Ledelsen skal styrke arbejdsglæde med tillid til personalet.
 
Mærkesager
ÆLDREBOLIGER: Borgere over 75 år skal have ret til at blive anvist en ældrevenlig bolig i nærområde, dvs. ingen trappetrin, brede døre, stort badeværelse. Borgere, der har bidraget med skat hele livet, skal ikke opleve at blive sat på gaden, fordi der ingen ældreboliger er. Det er uværdigt.
 
Bedre og hurtigere indsats.
Kroniske- og eller langtidssyge, skal hurtigt udredes af fagpersonale. Borgerne skal ikke sendes rundt i manegen til: eksterne aktører, nye udredninger (fordi rehabiliteringsteam ikke accepterer de faglige udredninger, de allerede har indhentet), unødvendige og nedgørende arbejdsprøvninger.
 
Jeg kender til udfordringer med demens, alzheimer og psykisk sygdomme, hvor det ville være gavnligt med en hurtigere udredning. For borger og pårørende.
 
Borgeren skal have Tryghed i hverdagen og økonomi. Ret til nødvendige hjælpemidler også hvis hjælpemidlet er, ro omkring ens person, for at have overskud i hverdagen.
 
Hvad nu når..
Jeg bliver valgt ind i byrådet? Så vil jeg garantere for, at jeg vil bestræbe mig på, at gøre mit yderste til, at vi får en meget mere borgernær kommune. Hvor der er vilje, er der en vej.
 
Jeg kunne også se mig selv arbejde med følgende: Aktiviteter for børn og unge, erhvervsfremmende foranstaltninger, forenings- og kulturliv, udvikling i de små samfund, natur og miljø.
 
Stem personligt d. 16. november – din stemme er vigtig.
 
 

 

F - Socialistisk Folkeparti

/Valg2021/Valg Michelle Frese.jpg
En kvindelig håndværker i byrådet - Michelle Frese.
Kort om mig: Jeg er 46 år, udlært bygningsmaler, men arbejder til dagligt i Malernes Fagforening Storkøbenhavn, hvor jeg sidder i en valgt stilling (på 14. år) som leder af a-kassen og med ansvar for økonomien.
 
Hvorfor er det vigtigt at fortælle hvad jeg laver til dagligt? Det er vigtigt for mig, at når man får den det store ansvar, at repræsentere borgerne i Byrådet, så har dermed en opgave” som hedder, at man gerne vil høre på hvad borgerne fortæller og hvad de oplever i deres dagligdag. En dagligdag med de eventuelle udfordringer, som man oplever enten med sit job som ansat i det kommunale regi eller som ”bruger” af sine rettigheder i det kommunale regi. Det er jeg vant til i min dagligdag og jeg føler mig meget forpligtet af det ansvar.
 
Minimumsnormeringer NU: 3 børn pr. voksen i vuggestuer og dagpleje, 6 børn pr. voksen i børnehaver og 9 børn pr. voksen i SFO. Et langt bedre arbejdsmiljø for personalet i dagtilbuddene. Vi finder det er ganske uacceptabelt, at sygefraværet blandt personalet, er et af de højeste i landet. Et sygefravær der i høj grad er til skade for børnene, og det giver utryghed hos såvel børn som forældre. Støttetilbud til børn med særlige behov skal kraftigt opnormeres, ligesom der skal lægges særlig vægt på barnets kvalificering til kommende skoletilbud.
 
Klasseloft på 24 elever og to-lærerordninger i indskolingen, for at fremme den sociale trivsel i skolen og for understøtte de svageste elever. Fokus på arbejdsmiljøet på skolerne, så et af landets højeste sygefravær blandt lærere, nedbringes via bedre arbejdsklima. Vi vil arbejde for så lidt testning som muligt, og gerne slet ingen. De enkelte skoler skal have bedre mulighed for at etablere profillinjer.
 
I Faxe Kommune mangler vi bofællesskaber for ældre. Mange ældre vil gerne flytte til noget mindre. Det er der god mulighed for i Seniorbofællesskaber. Her er ens egen bolig ofte ikke er så stor. Til gengæld er der så mange fælles faciliteter at supplere med. For mange er det et stort skifte at rykke fra fx hus til et seniorbofællesskab, men med udsigt til et godt nyt fællesskab, kan overgangen blive en berigelse.
 
I Faxe Kommune skal vi have en høj standard i hjemmeplejen. Forudsætningen for et trygt og godt liv som ældre, er en vished for, at der altid vil være mulighed for en tryg og kvalificeret hjælp, når man ikke mere kan klare sin dagligdag alene. Vi vil samtidigt arbejde for at afskaffe alt hvad der minder om ”tidstyranni”. Vi føler os sikre på, at de fleste borgere kan medvirke til fastsættelse af et rimeligt niveau for hjælpen, i samarbejde med det højt kvalificerede personale.
 
Vi har en stor bekymring for vores klima, miljø og natur i kommunen. Vi mener at der skal ydes en stor indsats for at, vi kan være med til at vende udviklingen mod større biodiversitet, mere vild natur, mindre CO2 og et bedre miljø, med håndtering af affald og giftstoffer. Vi skal værne og beskytte det gode rene grundvand vi har i Faxe kommune.
 
I Faxe kommune skal vi sætte fokus på bosætning, så vi får en kommune som er attraktiv at flytte til, både som ung og ældre. Derfor skal vi fremme såvel privat boligbyggeri som alment byggeri.
 
Endelig vil vi arbejde for, at Faxe Kommunes økonomi bliver genoprettet, så vi fremover kan sikre en tryg velfærd og udvikling i kommunen.
 
 

 

I - Liberal Alliance

/Valg2021/Valg Mikkel Dam.jpg
Mikkel Dam
Mit navn er Mikkel B. Dam, jeg er 29 år, jeg er gift med Maria, bosat i Haslev, og sammen har vi tvillingerne, Carl og Theo på 2 år.
 
Jeg stiller op til Byrådet i Faxe Kommune, fordi jeg synes, du fortjener bedre end den kommune, du kender.
 
Faxe Kommune er et dejligt sted, og jeg elsker så meget ved vores kommune. Men hold op, hvor kunne vi udrette så meget mere, hvis vi politikere ikke stillede os så meget i vejen.
 
Du fortjener en kommune med mindre system og mere borger. Hvor du ikke skal tales ned til af barnepigestaten, men hvor du har friheden til at tage ansvar for dit eget liv.
 
Du fortjener politikere, der har ambitioner for Faxe Kommune. Det har jeg!
 
Her er tre skarpe fra mig:
 
1. Jeg tror på et velfærdssamfund ikke en velfærdsstat!
I et velfærdssamfund er det dig som borger, der er i centrum. Det er dine behov, der er vigtige. Modsat velfærdsstaten, hvor det er staten, systemet og bureaukraternes behov, der står først. En stemme på mig, er en stemme på mennesket før systemet!
 
2. Jeg ønsker fortsat at investere i 0-18 års området!
Som udvalgsformand for Børn- og Læringsudvalget har jeg de seneste fire år stået i spidsen for en styrket økonomi, en øget trivsel og en forbedret faglighed. Ligesom jeg har været bannerfører for fri- og privatskolerne. Noget som i den grad var tiltrængt. En stemme på mig, er en stemme på et styrket 0-18 års område.
 
3. Jeg ønsker et større fokus på kommunal erhvervsvenlighed!
Arbejdspladser og velfærd i en kommune hænger uløseligt sammen. Forudsætningen for gode skoler, bedre ældrepleje og nye anlægsinvesteringer er arbejdspladser. Vores erhvervsvenlighed i Faxe Kommune SKAL blive bedre. Desværre, så er det kun et fåtal i det nuværende byråd, der har arbejdet for bedre vilkår og udvikling af erhvervslivet.
 
En stemme på mig, er en stemme på erhvervslivet!
 
Jeg håber og tror på, at du kan se dig selv i ovenstående. Jeg brænder for Faxe Kommune!
 
Hvis du vil lære mig bedre at kende, så følg mig på: Facebook.com/MikkelBDamLA eller ring/sms på 2166 4316.
 
 

 

L - LokalListen

/Valg2021/Valg Rene Tuekær nyt.jpg
Lokallistens borgmestervalg René Tuekær – et førstevalg – ikke et alternativ.
Jeg stod som borgmester i spidsen for den nydannede Faxe Kommune og formåede at samle den til dato bredeste konstituering. Som Byrådets nestor har jeg vist, at jeg kan samle byrådet på tværs af politiske holdninger.

Organiseringen af den nye kommune var en udfordrende politisk opgave. Nu er kommunen i drift og det handler om strategisk ledelse og stabil økonomisk styring.

I mit civile arbejde er jeg skoleleder med 85-90 medarbejdere. Mit menneskesyn er humanistisk og politisk arbejder jeg konsensussøgende. Jeg tror på, at flertallet af borgere ønsker ro i byrådet. Derfor bifalder jeg ikke retorikken om, at når man råber højt bliver argumenterne bedre eller fremturer med semantiske ord som nærmest ikke står i ordbøgerne.

Af personlige interesser er jeg meget idræts- og kulturinteresseret og har gennem hele denne byrådsperiode som formand for Plan- & kulturudvalget arbejdet for, at synliggøre og udvikle forholdene for idræts- & kulturlivet og anerkende alle de frivillige indenfor området. Jeg er hyppig biografgænger og glad for klassiske koncerter som afholdes på godserne.

Lokallisten har altid arbejdet for det kommunalpolitiske. Vi er én organisation og alle kandidater arbejder efter ét samlet og i fællesskab formuleret sæt værdier for kommunen. Vi har sideordnet opstilling og har ikke indgået valgforbund. En stemme på os tilgår ikke andre partier.

Lokallisten har stillet forslag og fået gennemført Ungdomsforum og muligheden for, at borgere kan samle Borgerforslag. Vi kom med forslag om nedsættelse af et verdensmåludvalg, som skal sætte kurs for kommunen i en grønnere og bæredygtig retning. Der er et stort potentiale for en grønnere profil og det godkendte forslag fra os om en cykelpolitik er et skridt frem.

Vi har kæmpet for en geografisk retfærdig skolestruktur siden 2012, og bl.a. grundet vores vedholdenhed er den endelig godkendt i september 2021.

Vi bruger vores serviceramme fuldt ud og vi prioriterer gennem demografi styring. Aktuelt er der udfordringer i hjemmeplejen, hvor rekruttering og nye personalepolitiske tiltag skal gøres. Ligeledes skal der ses på daginstitutionsudbygningen og det må ikke komme bag på os, hvordan demografien ændrer sig.

Ligeledes ønsker vi en udvikling af havneområdet i Ladepladsen. Et sådant tiltag vil være et nyt fyrtårn og løfte hele kommunen. Vi ønsker at understøtte detailhandlen ved at have æstetiske torvemiljøer i nærheden af, hvor butikkerne er beliggende.

Vi har et realistisk og ikke ideologisk syn på skatten. Vi har været med til, at personskatten er nedsat. Vi har foreslået at grundskyldspromillen faldt, hvilket skete samt at dækningsafgiften for erhvervslivet stoppede. Det har ikke været muligt at øge serviceudgifterne til velfærd, da den af regeringen udmeldte serviceramme er brugt. Den politisk godkendte økonomiske politik i kommunen følges på anlægssiden samt størrelsen på kassebeholdningen.

Vi tror på fremgang til kommunalvalget. Stem personligt på én af vores kandidater.
 
 

O - Dansk Folkerparti

/Valg2021/Valg Lars Folmann.jpg
Lars Folmann
Dansk Folkeparti i Faxe er først og fremmest et borgerligt parti hvor borgeren kommer først og hvor vi ser den kommunale administration som vores hjælpere til at føre vores politik ud i hele kommunen. Vi går ind for et samfund hvor kernefamilien er i centrum og hvor svage, enlige og ældre borgere støttes og hjælpes til det gode liv. Vi mener at vores indtægter bruges bedst så tæt på borgerne som muligt og vi er ikke tilhængere af ”overadministration”.
 
Det er uomtvisteligt at vores kommune står foran en spændende fremtid, da udviklingen på Sjælland går i vores retning og det er os meget magtpåliggende at gøre alt for at understøtte denne udvikling. Det er i alt lige fra nødvendig infrastruktur som vejnet, busdrift, fiber- og mobilnet til skoler, daginstitutioner og ældreboliger. Vi skal forudse at de mange nye boligområder, elektrificeringen af ”Lille Syd” jernbanen og naturen vil tiltrække mange nye familier til Faxe kommune, hvilket vil tvinge os til at tænke langsigtet i vores planlægning hvis vi skal få de økonomiske rammer til at holde.
 
De tidligere byråd inklusiv det siddende har haft meget vanskelige vilkår i den økonomiske planlægning og budgettering og DF i Faxe vil fortsat arbejde for at forbedre den kommunale administration, som til nu ikke har været tilfredsstillende.
 
Vi vil således arbejde for en ny struktur i forvaltningen som tager udgangspunkt i reorganisering af den siddende direktion, således vil vi i den nye periode give det overordnede ansvar til kommunaldirektøren og dennes nye vicedirektør. ”Center for Plan og Miljø og ”Center for Ejendomme” reorganiseres i to nye centre så spildevand-, miljø- og husdyrtilladelser bliver behandlet af ”tekniske fagfolk” og ikke som nu, alene overlades til biologer og landskabsarkitekter. Det giver simpelthen for mange ”mærkværdige” afgørelser, især i ”det åbne land”.
 
Vi vil arbejde for at vores medarbejdere i ældreplejen får langt bedre arbejdsvilkår og løn, herunder sikre os at ”administrativ tid” som f.eks. kørsel ikke indgår i den visiterede tid til borgeren og at øvrige opgaver som rengøring og tøjvask ikke alene skal løftes af vores faguddannede social og sundhedsassistenter, men i højere grad støttes af flere kompetente medarbejder og hjælpere.
 
Vi vil styrke forholdet til vores medarbejdere i alle enheder og vi vil fortsætte arbejdet med at skabe en god arbejdsplads som ikke er præget af stort sygefravær og misnøje, men vi vil også som arbejdsgiver forlange at vores medarbejderstab behandler vores borgere ordentligt, også selv om man har en dårlig dag og chefen er en idiot.
 
Turisme og erhvervslivet skal have plads og rum til at udvikle sig og vi vil have lavet en analyse af dagligvarebutikkernes vilkår og fremtid. Det stigende pres fra storcentre og nethandel gør at bybilledet i vore større byer hurtig kan ændre sig og vi vil gerne være på forkant med hvad fremtiden vil bringe på dette område.
 
Vi vil støtte op om og kultur og foreningsliv, men vi vil ikke drive det. Vi vil især gerne støtte de brede og folkelige arrangementer som dyrskuer, kultur- og musikfestivaler samt lokale forsamlings og spillesteder.
 
Til sidst vil jeg minde om at vores største fokus fortsat vil være på økonomien, for når alt kommer til alt, er vores kommune drevet af og for penge. Vi vil til hver en tid forlange god regnskabs- og forvaltningsskik og forlange professionalisme og nytænkning fra vores medarbejdere og af ledelsen. Med disse ord vil jeg håbe du vil give din sofa en fridag d. 16. november og møde op og afgive din demokratiske stemme. Og kan du genkende dine egne holdninger i mine ord, skal du være hjertelig velkommen til at sætte dit kryds på undertegnede eller en af de 7 øvrige kandidater fra Dansk Folkeparti i Faxe. Mød os på dffaxe.dk
 
Godt kommunalvalg til jer alle.
 
Lars Folmann, Dansk Folkeparti, borgmesterkandidat i Faxe og kandidat til regionsrådet i Sjælland
 
 

 

V - Venstre

/Valg2021/Valg Ole Vive.jpg
Borgmester Faxe Kommune, Ole Vive
 
Faxe Kommune – den grønne kommune tæt på alt.
 
Mere frihed – Flere muligheder.
 
I overskriften står der, den grønne kommune tæt på alt – mere frihed, flere muligheder. Ordene er ikke tilfældig valgt, men taler ind i den vision, jeg har for udviklingen af hele Faxe Kommune de næste fire år.
 
Jeg mener, at Faxe Kommune er tæt på alt – tæt på den udvikling vi ser i hele regionen. Tæt på store regionale infrastrukturprojekter som supersygehus og Femernbælt. Tæt på udviklingen af bæredygtige løsninger og den grønne omstilling – men også et centrum for det gode og mangfoldige liv med frihed til at vælge – og flere muligheder.
 
Jeg tror helt grundlæggende på, at friheden skaber flere muligheder, og vil derfor arbejde for at skabe flere muligheder for alle i Faxe Kommune.
 
I de sidste fire år har jeg stået i spidsen for en linje i byrådet, hvor det bredest mulige samarbejde har været i centrum - og det er min store ambition at fortsætte denne linje i de næste fire år. Alle erfaringer viser, at det er igennem samarbejde vi opnår de gode og varige resultater. Det er udviklingen i hele Faxe Kommune, de sidste fire år, et tydeligt bevis på. Jeg vil i den kommende periode fortsat prioritere et bredt og mangfoldigt samarbejde, hvor alle der ønsker at tage medansvar og se muligheder for kommunens udvikling, også får indflydelse på retningen i det politiske arbejde.
 
Alle børn skal føle sig som en del af et fællesskab, gennem en tryg hverdag, hvad enten man går i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Ingen bryder sig om at være udenfor, og derfor skal alle føle, at de hører til og er en del af et favnende fællesskab.
 
Vi skal bygge nye daginstitutioner og udvide dem vi har i takt med tilvæksten af borgere. Jeg vil fortsat arbejde for at opgradere legepladserne ved de nuværende daginstitutioner og arbejde for tidssvarende lokaler.
 
Når vi igennem hele livet kan træffe beslutninger for os selv, så skal den mulighed også være der, når vi bliver ældre. Om man ønsker kommunale eller private tilbud, det bør være op til den enkelte.
 
En af de absolut største udfordringer er at sikre, at vi har tilstrækkelig veluddannet personale til at varetage pleje- og omsorgsopgaver, som sikrer den nødvendige tryghed. Jeg har stort fokus på et godt arbejdsmiljø, høj grad af faglighed og anerkendelse af vores dygtige medarbejderes indsats. Jeg ønsker at give den enkelte mere ansvar og medbestemmelse.
 
Det må ikke blive dyrere at bo i Faxe Kommune.
Jeg ønsker at fremme et højere serviceniveau uden, at det må blive dyrere at bo i kommunen. Det vil kun være muligt, hvis vi ser optimering og udvikling af kommunens drift, som et fælles ansvar.
 
Vi er begunstiget af, at vi bor i et af de skønneste og grønneste områder i hele landet med herregårdslandskaber, skove og kyststrækninger. Vi er den kommune på Sjælland med mest skovareal per indbygger. Jeg vil fortsat være med til at styrke tilgængeligheden til naturen i vores område.
 
Stem på mig eller en af Venstre´s andre dygtige kandidater, hvis du også tror på at fremtiden skal indeholde mere frihed og flere muligheder
 

 

Ø - Enhedslisten

/Valg2021/Valg Thomas Spange Olsen.jpg
Thomas Spange Olsen, Spidskandidat for Enhedslisten i Faxe
 
Jeg er 62 år, uddannet Finmekaniker. Jeg har arbejdet 15 år indenfor metalindustrien, undervist og vejledt på AMU og Erhvervsuddannelserne i 10 år og senest i mere end 20 år arbejdet i jobcentre på den københavnske vestegn.
 
Jeg har i flere omgange været tillidsrepræsentant for mine kollegaer og i min fritid været del af ledelsen i en badmintonklub.
 
Jeg er gift og har 2 voksne sønner.
 
Jeg bor i bofællesskabet Permatopia i Karise. I Permatopia er jeg medlem af bestyrelsen for vores virksomhed KP Amba, og jeg er direktør for vores eget vandværk.
 
Faxe har alle muligheder for at blive en grøn foregangskommune.
 
Tænk hvis vi havde en mangfoldig biodiversitet med masser af blomster, insekter og fugle. Store sammenhængende skov- og naturarealer og gode cykelstier så vi kan komme sikkert rundt i kommunen.
 
Det kræver at kommunen stopper med at bruge sprøjtegifte og arbejder for at alle kommunens borgere, virksomheder og landbrug gør det samme. På den måde kan vi også være med til at sikre at vi i fremtiden har rent grundvand.
 
Kommunen skal overgå til økologisk dyrkning og jorden plejes så biodiversiteten øges. Kommunens institutioner skal indkøbe økologiske madvarer.
 
Tænk hvis vi i vores fremtidige udvikling af kommunen fremmer forskellige måder at bo på.
 
Vi kunne blive en meget attraktiv kommune, både at bo i og besøge som turist. Den lokale turisme kunne opstå mange steder og skabe arbejdspladser. Kun fantasien sætter grænser.
 
Konkrete forslag
Kommunen skal anskaffe el-biler, når bilparken udskiftes.
 
I alle lokalplaner skal miljøkonsekvenser og biodiversitet indtænkes. Alternative planer skal fremlægges, hvis en lokalplan har negative miljøkonsekvenser.
 
Cykelstier mellem vores byer kan gøre at vi sikkert at tage cyklen frem for bilen.
 
God kollektiv trafik med hyppige busforbindelser på tværs af kommunen.
 
Det kommende byråd skal invitere alle kommunens borgere til at komme med deres visioner og drømme, samt konkrete forslag til hvordan Faxe kan blive en attraktiv kommune for alle.
 
Kommunen skal have tillid til sine ansatte. Derfor skal ledere og medarbejdere have større indflydelse på skoler, plejehjem og daginstitutioner.
 
I samarbejde med forældre, beboere og pårørende skal der lokalt besluttes, hvordan den enkelte institution bedst forvalter sin opgave.
 
Ordentlige løn- og arbejdsvilkår er nødvendige, hvis vi skal kunne fastholde og tiltrække gode kompetente medarbejdere. Arbejdsmiljøet skal mange steder i kommunen forbedres og medarbejderne skal inddrages i beslutningerne.
 
Kommunen skal møde alle sine indbyggere med respekt og værdighed. Vi kan ikke ændre lovene, men kommunen kan lytte, inddrage og forsøge at være imødekommende.
 
Det er nogle af de ting Enhedslisten vil arbejde for i de kommende 4 år.
 

 

Her er alle kandidaterne

Sideordnet - betyder at det er antallet af personlige stemmer der afgør hvem der vælges, eller ikke vælges...
Partiliste - betyder at partiets medlemmer har besluttet i hvilken rækkefølge kandidaterne vælges, eller ikke vælges... 

Liste A  – Socialdemokratiet
sideordnet

Camilla Meyer
Jørgen Richardt Nielsen
Per Thomsen
Steen Andersen
Lisette Lind Larsen
Finn Hansen
Peter Vilson
Randi O. Johansson
Jeannie Thorving Hansen
Christina Birkemose
Leif Davidsen
Bill Larsen
Jens Hvidemose
Anders Franssen
 

Liste B – Radikale Venstre
sideordnet

Kenni Lars Rasmussen
Anne Fiil Winther
Jimmi Andreasen
 

Liste C – Det Konservative Folkeparti
sideordnet

Michael Christensen
Allan Tirsgaard
Bent Ole -Bærenholdt
Anette Melgaard
Stella Borne Mikkelsen
 

Liste D – Nye Borgerlige
sideordnet

Pia Backquist
René Nielsen
Henrik Berg
Morten Vennike
Jannick Jeppesen
 

Liste F – SF - Socialistisk Folkeparti
partiliste

1. Michelle Frese, Karise
2. Ivan Flændsdal, Terslev
3. Mogens Stilhoff, Haslev
4. Charlotte Poulsen, Faxe
5. David S. Christensen, Haslev
6. Ghita Østenby, Faxe
7. Nicklas Sandvad, Haslev
8. Stig Herold Nielsen, Store Linde
9. Anita Skov, Haslev
10. Marie Sonne, Rønnede
11. Johnny Hougaard, Faxe
12. Michael Søndermand, Haslev
13. Bente Ovesen, Haslev
14. Bente Noer Larsen, Haslev
15. Mona Pedersen, Faxe
 

Liste I – Liberal Alliance
sideordnet

Mikkel B. Dam
Emma Rasmussen
Birger Holm Brøndberg
Lasse Guldberg Christensen
Morten Haupt-Hansen
 

Liste L – Lokallisten
sideordnet

René Tuekær
Marianne Ørgaard
Nina Gulddal
Jan Hoffmann
Charlotte Eiberg
Calle Kasper Christensen
Laila Hansen
Dorte Steinmetz Bagge
 

Liste O – Dansk Folkeparti
sideordnet

Lars Folmann
Eli Jacobi Nielsen
Bente Abrahamsen
Martin Rosbjørn
Fritz Christensen
Steen Petersen
Erik Tysbjerg Schiøtt
Simone Bolvig
 

Liste V – Venstre, Danmarks Liberale Parti
sideordnet

Ole Vive
Michael Rosendahl
Martin Lasse Sieben
Erik Rasmussen
Martin Kruse
Dorthe Adelsbech
Dorthe Egede Borg
Henrik Aakast
Helle Lysholm
Nellie Bradsted
Jens Jørgen Stokholm
Casper Niels Søndergaard Christensen
Jørgen Egede Johannessen
 

Liste Ø - Enhedslisten - De Rød-Grønne
partiliste

1. Thomas Spange Olsen, Karise
2. Lone Stæhr, Haslev
3. Ida Ingerslev Hansen, Vindbyholt
4. Helle Wallin, Faxe
5. Birgit Hansen, Skuderløse Indelukke
6. Jan Kjærgaard Hansen, Vindbyholt
 
Der er indgået teknisk valgforbund mellem Venstre og Dansk Folkeparti – mellem Liberal Alliance, Konservative og Radikale. Der er indgået politisk valgforbund mellem Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.

 Jernbanegade 14 - 4690 Haslev • CVR. Nr. 18669102 • Tlf. 5631 1112 • Mail